Usługi szacunkowe

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości obecnej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych tudzież obarczonych ryzykiem. Z reguły profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W naszej ojczyźnie, by być wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy KNF): wyższe wykształcenie, oświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony 1-roczny staż pod kuratelą aktuariusza.

praca aktuariusza

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy na aktuariusza odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego i przeprowadzane są w formie 4-częściowego testu, którego każda część składa się z 10 pytań które obejmują jeden blok tematyczny z czterech.

Równie zajmujące zagadnienia znajdziesz w pokrewnym serwisie. Jeśli pragniesz je zgłębić – zobacz pod linkiem przeprowadzki wrocław, który jest tu!

Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym jest odpowiedzialny za wycenę zobowiązań wobec kontrahentów oraz konstrukcję produktów tak, aby poziom rezerw jak i strumień przyszłych przepływów pieniężnych zabezpieczył pokrycie tych zobowiązań. Podstawowymi obszarami aktywności zawodowej aktuariusza są wycenianie produktów ubezpieczeniowych – kalkulacja składki, profilu zyskowności oraz ustalanie bardziej szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw ubezpieczeniowo-technicznych jak i wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności w towarzystwie ubezpieczeniowym; kalkulowanie: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec kontrahentów jak i kosztami ich obsługi), rynkowego (zw. z papierami wartościowymi i wysokością stóp procentowych), kredytowego (zw. z kondycją finansową kontrahentów) oraz (odnośnik do strony) operacyjnego.

Dodatkowo również ustalanie jak i kontrola polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); szacowanie wartości firmy w oparciu o metodykę EV oraz Appraisal Value; kalkulacja podstawowych części które wpływają na wzrost Embedded Value, będących podstawą oceny wartości dodanej, która pochodzi z aktywności zarządu firmy. Krótko mówiąc aktuariusz określa, klasyfikuje i szacuje ryzyko. W szczególności obejmuje to ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz TUW, kontrolę aktywów które zabezpieczają te rezerwy, analizy statystyczne, tworzenie taryf, doradztwo Zarządom TU i TUW, śledzenie poziomów kluczowych parametrów finansowych oraz wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze itp .